Write command to terminal output. Scroll to bottom on new output.
[eow] / .gitignore
1 *.fasl
2 *~
3 #*#