Write command to terminal output. Scroll to bottom on new output.
[eow] / .gitignore
2008-08-01 Gerd FlaigInitial checkin