fix ajax update handler, break lines
[eow] / scratch.lisp
2009-10-10 Gerd FlaigRecord test recipe
2009-07-21 Gerd FlaigMOP experiment
2009-06-30 Gerd Flaigxdump notes
2008-11-29 Gerd Flaigconvenience
2008-11-23 Gerd Flaigmoved to setup
2008-11-20 Gerd Flaigtest commands
2008-08-01 Gerd FlaigInitial checkin